top of page

Praktijk- en betalingsvoorwaarden

behorende bij de behandelingsovereenkomst patiënt - fysiotherapeut 
en behorende bij de tarievenlijst fysiotherapie

Deze voorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt of zijn
wettelijke vertegenwoordiger kenbaar gemaakt.

Aanmelden
U kunt zich als volgt bij ons aanmelden: telefonisch, per e-mail, via onze website of persoonlijk aan de balie.
Wij noteren uw NAW-gegevens en zullen u – in overleg met u en afhankelijk van uw klachten - bij een algemeen of gespecialiseerd fysiotherapeut inplannen.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) of verwijsbrief van de arts
Fysiotherapie is direct toegankelijk voor een screening, intake en onderzoek. Het is dus niet noodzakelijk om een verwijsbrief van de arts te hebben. Indien er wel een verwijsbrief nodig is zal dit zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt worden.

Screening is een kort fysiotherapeutisch contact met een patiënt die zonder verwijzing van een arts naar de fysiotherapeut is gegaan. Gedurende de screening inventariseert de fysiotherapeut de hulpvraag, bepaalt of er een indicatie voor verder fysiotherapeutisch onderzoek is, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert/adviseert de patiënt.
Bij intake en onderzoek na screening voert de fysiotherapeut bij een nieuwe indicatie een fysiotherapeutisch onderzoek uit, stelt een behandelplan op en legt de verkregen gegevens vast in het patiëntendossier voor zover dit nog niet aan bod is geweest tijdens de screening.

Bij een chronische indicatie, behandeling aan huis, acute sportblessures, manuele therapie en oedeemtherapie vragen wij om een verwijsbrief van de (behandelend/verwijzend) arts.
Artsen hebben de mogelijkheid om een eenmalig consult van de fysiotherapeut aan te vragen: het eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek. Dit heeft als doel om meer informatie te genereren ten behoeve van de diagnose en prognose met het oog op het (be)handelbeleid en de fysiotherapeutische (on)mogelijkheden.
Dit onderzoek kan alleen uitgevoerd en in rekening gebracht worden op medische indicatie met een schriftelijke vraag van de verwijzer voor een eenmalig onderzoek en er moet sprake zijn van een schriftelijke rapportage van de fysiotherapeut aan de verwijzer.

Wat kunt u verwachten bij uw eerste afspraak
Tijdens de eerste afspraak zal de fysiotherapeut een intake en onderzoek verrichten.
Op basis van deze gegevens wordt een behandelplan opgesteld en met u besproken.
Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling.

Zitting
Een zitting is een onafgebroken tijdspanne, waarin de fysiotherapeut de patiënt voor een of meer indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt, ongeacht de inhoud van de behandeling en de tijdsduur per behandeling. Dit geldt ook voor de zitting manuele therapie, oedeemtherapie, bekkentherapie en psychosomatische therapie.

De zitting manuele therapie wordt toegepast door de manueel therapeut Birgit Schmitz. Indien u een afspraak maakt bij Birgit Schmitz zal deze ook gedeclareerd worden als sessie manuele therapie.

De zitting groepstherapie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de fysiotherapeut de patiënt begeleidt, adviseert en/of behandelt door middel van een individuele intake en een persoonlijk trainingsprogramma. Het trainingsprogramma wordt in groepsverband uitgevoerd, dit ongeacht de verdere inhoud en tijdsduur van de behandeling.

Indien de fysiotherapeut de patiënt bezoekt (behandeling aan huis), dan wordt naast de zitting een toeslag voor uitbehandeling gedeclareerd. De toeslag voor uitbehandeling kan per adres per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht, tenzij onder bepaalde voorwaarden meerdere zittingen per dag noodzakelijk zijn.

Vergoeding
Indien u een aanvullende verzekering heeft met een dekking voor fysiotherapie, dan worden de behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed uit deze aanvullende verzekering voor alle specialisaties.
U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het checken van uw budget en het verzorgen van een verwijsbrief indien dit gevraagd wordt door uw eigen verzekering. Check dit altijd als u voor behandeling manuele therapie komt..
Bij een chronische indicatie worden de behandelingen vanaf de 21ste behandeling vergoed uit de basisverzekering.

Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent, worden de behandelingen na afloop van iedere zitting bij u in rekening gebracht. U kunt deze contant of via pinbetaling voldoen. Mocht dit beide niet mogelijk zijn dan ontvangt u van ons een rekening.

De rekeningen voor behandelingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen genoemde datum uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.
Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente en administratiekosten in rekening te brengen.
In geval betaling langer uitblijft dan 2 maanden na factuurdatum is de fysiotherapeut gerechtigd de incasso uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder/incassobureau. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt.

De kosten van los van de behandeling verstrekte verband- en hulpmiddelen worden na overleg in rekening gebracht bij de patiënt.

Afmelden
Mocht u een afspraak af moeten zeggen, dan graag minimaal 24 uur van te voren.
Dit kan telefonisch via 0475320399.
Mocht u in het weekend een afspraak af moeten zeggen voor de maandag, dan graag per mail via: info@fysiocare.nu
Indien u ons te laat of niet laat weten dat uw afspraak niet door kan gaan, en wij in de voor u gereserveerde tijd geen andere patiënt konden behandelen, dan zijn wij genoodzaakt deze afspraak  bij u in rekening te brengen. Dit verzuimtarief wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Privacy
Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen werken wij in afgesloten behandelruimtes en is op de registratie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
In het medisch dossier zullen alleen de gegevens worden vastgelegd die relevant zijn voor of betrekking hebben op de behandeling. Collega’s en fysiotherapeuten in opleiding kunnen deze inzien.
U heeft recht op inzage in uw dossier en u kunt – na schriftelijke aanvraag – een afschrift van deze gegevens ontvangen.
Zonder schriftelijke toestemming worden gegevens van patiënten niet aan derden verstrekt, dus ook niet aan naaste familie en bedrijfsartsen.

Kwaliteit
Alle bij ons werkzame fysiotherapeuten volgen de wettelijke bepalingen inzake het beroep van fysiotherapeut en staan ingeschreven in het BIGregister en het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie en handelen overeenkomstig en/of naar de geest van de beroepsethiek, de gedragsregels en de modelregeling fysiotherapeut - patiënt.
Gedurende vakanties, ziekte en scholing proberen wij zoveel mogelijk het behandelproces te continueren door de behandeling onderling van elkaar waar te nemen.

Aangezien wij het belangrijk vinden dat er ook in de toekomst voldoende goed opgeleide fysiotherapeuten zijn, bieden wij jaarlijks een opleidingsplek voor een stagiair van Avans Hogeschool te Breda. Het kan zijn dat een fysiotherapeut in opleiding uw behandeling bijwoont en/of overneemt, mits u daar bezwaar tegen heeft.

Persoonlijke hygiëne behoort tot onze huisregels en wij vragen u om zelf een eigen badhanddoek mee te nemen.
De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van uw eigendommen in het pand of daarbuiten; u bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de behandeling, fysiotherapeut of onze praktijk dan kunt u dit melden bij uw eigen fysiotherapeut of bij de praktijkeigenaar (Birgit Schmitz). Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de betreffende pagina op onze website.

bottom of page